Kjøpsvilkår

1. INNLEDNING
Velkommen til et Ida Jackson-kurs! Kurs som tilbys av Studio Jackson AS (org. nr. 928 924 491), nedenfor vist til som «kurset», «vi» eller «oss».


I kurset får deltakere blant annet tilgang til digitale læringsressurser, møtes digitalt for live forelesninger, digitale materialer som videoer, lydfiler og pdf-erog kurset omtales her som «Kursdeltakere», «du», «deg» e.l.


Disse brukervilkårene («Vilkårene») gjelder for kurset og alle Kursdeltakere må akseptere Vilkårene for å få tilgang til kurset. Når du har meldt deg på kurset som beskrevet i punkt 2 anses du for å ha godtatt Vilkårene.


Vi oppfordrer deg til å lese disse Vilkårene nøye. Vilkårene kan oppdateres fra tid til annen uten varsel. Vi vil imidlertid gi deg beskjed og be om samtykke fra deg når vi gjør betydelige endringer i Vilkårene.


2. PÅMELDING TIL SKRIVEKURSET

2.1 Registrering og betaling
Kursdeltakere melder seg på kurset ved å kjøpe kurset på idajackson.no eller via e-postlisten, ConvertKit.

For å fullføre påmeldingen kreves det videre at du betaler påmeldingsavgiften, slik dette er beskrevet i punkt 5 nedenfor.


2.2 Tilgang til Kursmaterialet
Etter opprettelse av brukerkonto og gjennomført betaling får du umiddelbart tilgang til lenken til videomøtet.


2.3 Krav til Kursdeltakere
Alle Kursdeltakere må ha fylt 18 år for å kunne delta på kurset,
og ved å registrere deg bekrefter du å ha fylt 18 år.
Din deltakelse er personlig, og du er ansvarlig for å hemmeligholde brukernavn og passord og
er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres fra din brukerkonto.

Studio Jackson påtar seg ingen forpliktelser for å verifisere opplysningene som Kursdeltakere
registrerer seg med. Studio Jackson påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skade
som følge av at Kursdeltakere unnlater å overholde kravene som nevnt i dette punktet.


3. HVA INKLUDERES I SKRIVEKURSET
Kurset følger et bestemt program hvor det på nærmere angitte tidspunkt arrangeres digitale samlinger hvor alle Kursdeltakere er med. Det vil gjøres opptak som sendes ut til deltakerne i ettertid av hver forelesning i kurset. Disse opptakene mottar deltaker på e-post og eier selv.


4.KURSETS START OG VARIGHET
Skrivekurset starter ved det tidspunktet som informeres om i forbindelse med påmeldingen og anses som avsluttet når den siste digitale samlingen er gjennomført.


5. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER
Prisen for påmeldingsavgiften til Skrivekurset informeres om i forbindelse med påmelding og
registrering på idajackson.no. Det kreves umiddelbar betaling av hele beløpet som fremgår
for å få tilgang til kurset.


Betaling for Skrivekurset gjøres gjennom vår betalingsformidler Stripe. Studio Jackson har ingen
tilgang til betalingsinformasjon som Kursdeltakere oppgir ved betaling og betalingsinformasjonen sendes kryptert og direkte til Stripe. Studio Jacksonmottar kun en bekreftelse når betalingen er gjennomført, slik at vi kan registrere at det er betalt for påmeldingen.


Les om Stripes brukervilkår her: https://stripe.com/no/connect-account/legal

6. KRAV TIL ATFERD OG INNHOLD
Kurset er for alle. Vi legger i stor grad til rette for kreativ frihet, og forventer
derfor at du er med å bidra til dette.

Følgende atferd eller innhold er aldri tillatt i Skrivekurset og vil kunne medføre umiddelbar utestengelse:
I. oppførsel eller innhold som trakasserer eller truer andre;
II. innhold som diskuterer ulovlige aktiviteter med den hensikt å begå dem;
III. innhold som krenker andres immaterielle rettigheter, eksempelvis opphavsrettigheter eller varemerkerettigheter,
IV. pornografisk eller ulovlig innhold,
V. reklame eller annet innhold som markedsfører produkter eller tjenester, og
VI. enhver form for programvarevirus, slik som trojanske hester, ormer, tidsinnstilte
bomber, ødelagte filer, skadelig programvare, spyware eller annen lignende
programvare som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.


Det er under ingen omstendigheter lov til å publisere, dele eller på andre måter distribuere
innhold som nevnt i punktene ovenfor. Hvis du ikke opptrer i samsvar med dette eller har de
samme forutsetningene for din deltakelse som oss, forbeholder Studio Jackson seg retten til å
melde deg ut av kurset. Dersom Kursdeltakere meldes ut av kurset, er Studio Jackson
uten ansvar for oppsigelsen, i den utstrekning norsk lov tillater dette. Dette kan innebære at
vi ikke gir refusjon av påmeldingsavgiften.


7. STUDIO JACKSON SINE RETTIGHETER OG PLIKTER
Studio Jackson vil etter beste evne gjennomføre kurset i henhold til den planen det
informeres om i forbindelse med kursets start og frem til avslutning.


Kurset foregår digitalt. Vi kan derfor ikke garantere at alt vil foregå
feilfritt, og vi forbeholder oss at forsinkelser i forbindelse med digitale samlinger eller
nedlastning av Kursmaterialet kan forekomme.


Kursdeltaker vil få opptak og digitalt materiell tilsendt ved forelesningens slutt, og er selv ansvarlig for å oppbevare og ta vare på innholdet til personlig bruk. Studio Jackson er ikke ansvarlig for innhold du selv skulle oppbevare.


8. IMMATTERIELLE RETTIGHETER
Kurset og Kursmaterialet er eid av Studio Jackson og ingen rettigheter til dette overføres til
Kursdeltagere. Kursdeltagere får lisens til Kursmaterialet i henhold til Creative Commons CC-BY-SA.4.0


9. KOMMUNIKASJON MED STUDIO JACKSON OG ANDRE DELTAKERE

Kommunikasjon med kursholder skjer underveis i forelesningene. Studio Jackson er behjelpelig med å svare på tekniske spørsmål underveis, men ikke på faglige spørsmål rettet til kursinnholdet. Du får ingen faglig oppfølging på e-post, messenger eller annet.


10. ANGRERETT, AVMELDING OG REFUSJON
Ved ditt uttrykkelige samtykke og din aksept i forbindelse med påmeldingen, samt utsendt bekreftelse per e-post fra Studio Jackson, bortfaller angreretten idet du får tilgang til kursmatriellet i henhold til punkt 2 og 5.


Studio Jackson gir deg rett til å melde deg av Skrivekurset før Skrivekursets start. Ved avmelding fjernes alle tilganger mot at påmeldingsavgiften refunderes.

I særskilte tilfeller kan også Kursdeltakere få refundert hele eller deler av påmeldingsavgiften etter kursets start, for eksempel av helsemessige årsaker. Årsaken for forespørsel om refusjon må dokumenteres av Kursdeltaker, for eksempel ved fremleggelse av legeerklæring mv.


11. ANSVARSFRASKRIVELSE
Kurset gir av åpenbare grunner ingen garantier for at Kursdeltakere oppnår målbare
forbedringer i sine ferdigheter, dette er først og fremst deltakernes sitt eget
ansvar.


Kurset og alle tilknyttede elementer leveres på “som den er”- og “som tilgjengelig”-basis
uten særlige garantier, inkludert kursets tilgjengelighet, egnethet eller oppetid.


Kurset kan vise til lenker til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Studio Jackson. Vi er
derfor ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts
nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene
for nøyaktighet eller fullstendighet. Kursdeltakere som besøker tredjeparts nettsteder utenfor
Skrivekurset, gjør dette på egen risiko.


12.PERSONOPPLYSNINGER
For å kunne tilby kurset må Studio Jackson behandle personopplysninger om
Kursdeltakere. I SJ sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine
personopplysninger behandles i forbindelse med kurset.
Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://www.sjefsheks.no/personvernerklaering

13. KONTAKT
Dersom du har spørsmål til Skrivekurset eller disse Vilkårene kan du kontakte oss på:
E-post: kundeservice@studiojackson.no

14. LOVVALG
Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Enhver uenighet eller tvist som gjelder Vilkårene eller Skrivekurset skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke er mulig å komme til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.
.